Timau WAMES

 

 

Mae WAMES yn defnyddio dull Tîm o weithio fel y gall llawer o wirfoddolwyr gyfrannu mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw. Mae cydgysylltwyr tîm yn gosod blaenoriaethau ac yn sicrhau bod yr holl waith angenrheidiol yn cael ei wneud wrth deilwra tasgau i sgiliau gwirfoddolwr, lefelau egni a’r amser sydd ar gael.

 

Ymddiriedolwyr

Mae ymddiriedolwr yn rhan o’r pwyllgor rheoli sy’n gosod nodau a blaenoriaethau’r sefydliad ac yn sicrhau llywodraethu ac arfer ariannol da. Mae rhan o hyn yn cynnwys sicrhau bod swyddogion a pholisïau i fodloni gofynion y Comisiwn Elusennau. Nid oes angen i hyn gymryd llawer o amser ond mae’n gyfrifoldeb sylweddol. Mae cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau yn digwydd i raddau helaeth trwy e-bost a fideogynadledda.

 

Tîm codi arian

Mae’r tîm codi arian yn gyfrifol am wneud cais am gyllid ac annog gweithgareddau codi arian i dalu costau rhedeg a chynnal prosiectau arbennig e.e.

  • annog ffrindiau, teulu a chydweithwyr i godi arian ar gyfer WAMES trwy siopa ar-lein trwy Easyfundraising ac Amazon Smile. Darganfyddwch fwy

  • trefnu digwyddiad neu weithgaredd codi arian archwilio cyfleoedd codi arian a chynnwys eraill e.e. creu crefftau, gwerthu cynhyrchion

  • dewch o hyd i arianwyr o’ch cymuned leol – busnesau, grwpiau codi arian ac ati.

 

Tîm ymgyrchoedd ac ymwybyddiaeth

Mae’r tîm ymgyrchoedd ac ymwybyddiaeth yn gyfrifol am ddod o hyd i gyfleoedd i wella gwasanaethau a ddefnyddir gan bobl ag ME a CFS: iechyd; gofal cymdeithasol; addysg; lles. e.e.

  • cynrychioli ME a WAMES mewn sefydliadau, digwyddiadau a chynghreiriau lleol

  • cymryd rhan mewn arolygon ac ymgynghoriadau paratoi dogfennau i gefnogi ymgyrchoedd

Mae hefyd yn darganfod, yn creu ac yn ymateb i gyfleoedd i godi ymwybyddiaeth o ME & CFS e.e.

  • darparu straeon a chyfweleion sy’n barod i adrodd eu stori ar gyfer y cyfryngau

  • dosbarthu posteri a thaflenni

  • dewch o hyd i gyfleoedd cyhoeddusrwydd ar-lein

  • dyfeisio arddangosfeydd

  • stondinau / arddangosion dyn mewn digwyddiadau, ysbytai ac ati.

  • cynllunio ymgyrch gyhoeddusrwydd ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth ME ym mis Mai neu ddiwrnod ME difrifol ym mis Awst

 

Tîm ieuenctid

Mae’r tîm ieuenctid yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth a gwybodaeth i ac am bobl ifanc ag ME e.e.

  • dyfeisio neu ddod o hyd i bosteri, taflenni gwybodaeth, erthyglau a chynnwys ar-lein effeithiol

  • helpu i godi ymwybyddiaeth ymysg plant a phobl ifanc edrych am ffyrdd i gynnwys a chefnogi pobl ifanc

 

Tîm cyfathrebu

Mae’r tîm cyfathrebu yn gyfrifol am sicrhau bod gwybodaeth ar gael trwy’r wefan, blog newyddion, twitter, FB, Instagram, cylchlythyr, taflenni gwybodaeth, posteri ac ar-lein e.e.

  • ysgrifennu neu olygu copi

  • help gyda’r cynllun

  • helpu i ddylunio a datblygu taflenni gwybodaeth ar gyfer cleifion a gofalwyr

  • helpu i ddylunio a datblygu taflenni gwybodaeth ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, gwleidyddion creu cyflwyniadau DVD a powerpoint am ME a WAMES posteri dylunio

  • argraffu, coladu a dosbarthu cylchlythyr neu bosteri helpu i ddatblygu a chynnal ein presenoldeb ar-lein dwyieithog trwy ein gwefan, Facebook, Instagram a twitter

  • datblygu ein gweithgareddau trwy gyfrwng Cymraeg.

 

Tîm cefnogi

Mae’r tîm cymorth yn gyfrifol am annog ffyrdd i bobl ag ME a CFS a gofalwyr gefnogi ei gilydd e.e.

  • hyfforddi i fod yn gyswllt Llinell Gymorth

  • sefydlu neu gefnogi grwpiau cymorth lleol

 

Tîm gweinyddol

Mae’r tîm gweinyddol yn gyfrifol am gynorthwyo’r ysgrifennydd i redeg yr elusen. e.e.

  • cadw cofnodion ac aelodaeth,

  • cymerwch funudau

  • cadw’r polisïau a’r gweithdrefnau yn gyfredol

  • llunio a dosbarthu dogfennau

Comments are closed.