National Assembly for Wales Recording of proceedings, 7 March 2017:

13:55  Mark Isherwood
3. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu i leihau’r rhwystrau i gyflogaeth ar gyfer pobl sydd â chyflyrau iechyd hirdymor cyfnewidiol? OAQ(5)0481(FM)

3. How is the Welsh Government helping to reduce the barriers to employment for people with long-term, fluctuating health conditions? OAQ(5)0481(FM)

13:55 Carwyn Jones  Y Prif Weinidog / The First Minister
We are taking a preventative approach to removing health barriers to work through the Healthy Working Wales programme and our new all-age employability plan will strengthen our approach to supporting low-activity groups, including support for those with longer-term health condition, to access employment opportunities.

Rydym ni’n dilyn dull ataliol o gael gwared ar y rhwystrau iechyd i waith trwy raglen Cymru Iach ar Waith a bydd ein cynllun cyflogadwyedd pob oed newydd yn cryfhau ein dull o gefnogi grwpiau gweithgarwch isel, gan gynnwys cymorth i’r rheini â chyflwr iechyd tymor hwy, i gael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth.

13:55 Mark Isherwood
After Action for ME delivered an employment support programme for people with ME with the North Bristol NHS Trust, 72 per cent of clients achieved their employment goals. How will you ensure, therefore, that the Welsh Government, looking at the good practice very nearby across the border, will address the barriers faced by people with long-term, fluctuating conditions such as myalgic encephalomyelitis and ensure that these are produced co-productively in accordance with the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 requirements?

Ar ôl i Action for ME gyflwyno rhaglen cymorth cyflogaeth i bobl ag ME gydag Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Bryste, cyrhaeddodd 72 y cant o gleientiaid eu nodau cyflogaeth. Sut y gwnewch chi sicrhau, felly, y bydd Llywodraeth Cymru, gan edrych ar yr arfer da cyfagos iawn ar draws y ffin, yn mynd i’r afael â’r rhwystrau a wynebir gan bobl sydd â chyflyrau hirdymor anwadal, fel enseffalomyelitis myalgig a sicrhau bod y rhain yn cael eu cynhyrchu yn gyd-gynhyrchiol yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014?
Senedd.tvFideo Video

13:56 Carwyn Jones Y Prif Weinidog / The First Minister
I’ve already mentioned, of course, the employability plan. I can say that, in terms of Healthy Working Wales, over 3,000 organisations employing around 460,000 people have engaged with Healthy Working Wales. It represents about 33 per cent of the working population with an investment of over £800,000 per year in the programme. We’re also supporting workplaces to tackle the stigma and discrimination associated with mental health problems through the Time to Change Wales organisational pledge.

Rwyf wedi crybwyll eisoes, wrth gwrs, y cynllun cyflogadwyedd. Gallaf ddweud, o ran Cymru Iach ar Waith, bod dros 3,000 o sefydliadau sy’n cyflogi tua 460,000 o bobl wedi ymgysylltu â Chymru Iach ar Waith. Mae hynny’n cynrychioli tua 33 y cant o’r boblogaeth sy’n gweithio gyda buddsoddiad o dros £800,000 y flwyddyn yn y rhaglen. Rydym ni hefyd yn cynorthwyo gweithleoedd i fynd i’r afael â’r stigma a’r gwahaniaethu sy’n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl trwy addewid sefydliadol Amser i Newid Cymru

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to First Minister’s Question time addresses employment barriers for long term fluctuating conditions

  1. Dennis Jones says:

    This was fine as far as it goes, dealing with those fortunate enough to be able to work.
    However, no reference was made to those sufferers who are unable to work, and are, in many cases, housebound or bedridden.
    I am disappointed that these people remain invisible to those who could be helping them.
    I am a member of MESIG, Me support in Glamorgan.