Tag Archives: Shin-Yi Tsai

How peptic ulcer disease could potentially lead to the lifelong, debilitating effects of CFS

How peptic ulcer disease could potentially lead to the lifelong, debilitating effects of chronic fatigue syndrome: an insight, by Chien-Feng Kuo, Leiyu Shi, Cheng-Li Lin, Wei-Cheng Yao, Hsiang-Ting Chen, Chon-Fu Lio, Yu-Ting Tina Wang, Ching-Huang Su, Nai-Wei Hsu & Shin-Yi Tsai … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on How peptic ulcer disease could potentially lead to the lifelong, debilitating effects of CFS

Increased risk of CFS following psoriasis in Taiwan

Increased risk of chronic fatigue syndrome following psoriasis: a nationwide population-based cohort study, by Shin-Yi Tsai, Hsuan-Ju Chen, Chi Chen, Chon-Fu Lio, Chien-Feng Kuo, Kam-Hang Leong, Yu-Ting Tina Wang, Tse-Yen Yang, Ching-Hui You and Wei-Sheng Wang in Journal of Translational Medicine 2019 … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Increased risk of CFS following psoriasis in Taiwan

Increased risk of CFS in patients with inflammatory bowel disease

Increased risk of CFS in patients with inflammatory bowel disease: a population-based retrospective cohort study, by Shin-Yi Tsai, Hsuan-Ju Chen, Chon-Fu Lio, Chien-Feng Kuo, An-Chun Kao, Wei-Shieng Wang, Wei-Cheng Yao, Chi Chen and Tse-Yen Yang in Journal of Translational Medicine … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Increased risk of CFS in patients with inflammatory bowel disease